LELB
Talsu Draudze

Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta (Mat. 5:14)

Ģimene

“Glabā, ko tēvs tev pavēl, neatmet to, ko māte tev māca, sien to vienmēr ap savu sirdi, apsaitē to sev ap kaklu- ejot tas tevi vedīs, guļoties tas tevi sargās, kad modīsies, tas tērzēs ar tevi!”
Sakāmvārdi 6:20-22 (Jaunais tulkojums)

Vai pasaulē ir kādas tautas valoda, kurā nebūtu vārdi “māte”,”tēvs”? Kaut tie tiek izrunāti atšķirīgi, bet nozīme ir viena. Ģimene. Ar ko tā sākas? Patiesībā ar katru no mums, ar mūsu vecākiem, ar mīlestību. Tā ir MĀTE, kuras sirdspukstus un vārdus mēs dzirdam, pirms vēl ienākam šajā pasaulē. Tad brīdis vecāku rokās kā maziem, nevarīgiem bērniņiem. Vai esam pajautājuši, kā jutās vecāki, kad pirmo reizi turēja rokās mūs? Vai tā bija laime, prieks un lepnums? Varbūt dvēseles trīsas un rūpes?
Tad sākām spert pirmos solīšus, apgūt pasauli, izzināt visu ap sevi. Kā tad izjutām vecākus? Bērnība, skolas gadi, patstāvīgas dzīves uzsākšana. Kad paraugāmies pagātnē, tas viss notiek tik ātri.
Varbūt šodien jau paši esam vecāki vai vecvecāki, varbūt vienkārši raugāmies radu bērnos. Lai kāda būtu mūsu dzīve, mēs nākam no tā iesākuma, kurš patiesībā ir Dieva ziņā. Varētu sacīt, ka caur vecāku balsīm un vārdiem, kas aicina mūs uz labo, patieso un svēto, mūs uzrunā Dievs. Tādēļ novēlu šajā svētku dienā katram apjaust to labo, ko Dievs mums devis caur mūsu vecākiem un mūsu ģimenēm. Lai ielūkojamies savos atmiņu apcirkņos un pateicamies gan mūsu vecākiem, gan Dievam! Un lai atceramies, ka šajā pasaulē mēs visi tiekam vienoti kopā Dieva ģimenē.
“Redzi, Mana māte un Mani brāļi! Ikviens, kas darīs Mana Debesu Tēva gribu, ir Mans brālis, Mana māsa un Mana māte,” reiz teica Jēzus, norādīdams uz saviem mācekļiem. (Mateja 12:49)

Mans bērns!

Varbūt Tu mani nezini, bet es zinu par tevi visu. Psalmi 139:1
Es zinu, kad tu apsēdies un zinu, kad tu piecelies. Psalmi 139: 2
Man ir zināmi visi tavi ceļi. Psalmi 139:3 Pat visi tavi galvas mati ir saskaitīti. Mateja 10:29-31
Jo tu tiki radīts pēc mana tēla un līdzības. 1.Mozus 1:27
Jo manī tu dzīvo un kusties un pastāvi. Apustuļu darbi 17:28
Jo tu esi mans pēcnācējs. Apustuļu darbi 17:28
Pirms Es tevi radīju tavas mātes miesās, Es tevi jau pazinu. Jeremijas 1:4-5
Es izvēlējos tevi, kad radīju visu dzīvo. Efeziešiem 1:11-12
Tu nebiji kļūda, jo visas tavas dienas ir ierakstītas manā grāmatā. Psalmi 139:15-16
Es noteicu laiku, kad tu piedzimi un vietu kur tu dzīvo. Apustuļu darbi 17:26
Tu esi brīnišķi radīts. Psalmi 139:14
Es izveidoju tevi tavas mātes klēpī. Psalmi 139:13
Un palīdzēju tev piedzimt tavas dzimšanas dienā. Psalmi 71:6
Tie, kas mani nepazīst, ir radījuši par mani nepareizu priekšstatu. Jāņa 8:41-44
Es neesmu tāls un dusmīgs, bet gan mīlestības pilnīgākā izpausme. 1.Jāņa 4:16
Un es vēlos izliet pār tevi savu mīlestību. 1.Jāņa 3:1
Vienkārši tāpēc, ka tu esi mans bērns un Es esmu tavs Tēvs. 1.Jāņa 3:1
Es piedāvāju tev to, ko tavs miesīgais tēvs nekad nespētu. Mateja 7:11
Jo Es esmu ideāls Tēvs. Mateja 5:48
Ikkatra laba dāvana nāk no manis. Jēkaba 1:17
Jo es tevi nodrošinu un apmierinu ikvienu Tavu vajadzību. Mateja 6:31-33
Mans plāns tavai nākotnei vienmēr ir bijis pildīts ar cerību. Jeremijas 29:11
Jo es mīlu tevi ar nebeidzamu mīlestību. Jeremijas 31:3
Manas domas attiecībā uz tevi nav saskaitāmas, kā smiltis jūras krastā. Psalmi 139:17-18
Un es priecājos par tevi dziedot. Cefanjas 3:17
Es nekad nepārtraukšu tev darīt labu. Jeremijas 32:40
Jo tu esi man visdārgākais. 2.Mozus 19:5 Es no visas sirds vēlos nostiprināt tevi. Jeremijas 32:41
Un es vēlos tev parādīt izcilas un brīnumainas lietas. Jeremijas 33:3
Ja tu meklēsi mani no visas savas sirds, tu mani atradīsi. 5.Mozus 19:5
Meklē savu prieku manī, un es tev došu tavas sirds vēlmes. Psalmi 37:4
Jo tas esmu es, kas deva tev šīs vēlmes. Filipiešiem 2:13
Es esmu spējīgs paveikt vairāk, nekā tu spēj iedomāties. Efeziešiem 3:20
Jo es esmu tavs vislielākais uzmundrinātājs. 2.Tesaloniķiešiem 2:16-17
Es arī esmu Tēvs, kas tevi mierina visās tavās bēdās. 2.Korintiešiem 1:3-4
Kad tava sirds ir salauzta, Es esmu tev blakus. Psalmi 34:18
Kā gans, kas nes jēru, Es tevi esmu nesis pie savas sirds. Jesajas 40:11
Kādu dienu es notraukšu visas asaras no tavām acīm. Jāņa atklāsmes grāmata 21: 3-4
Un es paņemšu projām visas sāpes, kuras tu izcieti šajā pasaulē. Jāņa atklāsmes grāmata 21:3-4
Es esmu Tavs Tēvs un es mīlu tevi tāpat, kā mīlu savu dēlu, Jēzu. Jāņa 17:23
Jo Jēzū ir atklāta mana mīlestība. Jāņa 17:26 Viņš ir precīzs manas būtības attēls. Ebrejiem 1:3
Viņš atnāca parādīt, ka es esmu par tevi, nevis pret tevi. Romiešiem 8:31
Un pateikt tev, ka es neuzskaitu tavus grēkus. 2.Korintiešiem 5:18-19
Jēzus mira, lai tu un Es spētu atkal tikt savienoti. 2.Korintiešiem 5:18-19
Viņa nāve bija lielākais apliecinājums manai mīlestībai pret tevi. 1.Jāņa 4:10
Es atdevu visu ko mīlēju, lai varētu iegūt tavu mīlestību. Romiešiem 8:31-32
Ja tu pieņemsi Mana Dēla Jēzus dāvanu, tu pieņemsi Mani. 1.Jāņa 2:23
Tad nekad un nekas vairs nespēs nošķirt tevi no manas mīlestības. Romiešiem 8:38-39
Nāc mājās, un es sarīkošu vislielākās svinības, kādas vien ir redzētas debesīs. Lūkas 15:7
Es vienmēr esmu bijis Tēvs un vienmēr būšu Tēvs. Efeziešiem 3:14-15
Mans jautājums ir – Vai tu būsi mans bērns? Jāņa 1:12-13
Es gaidu tevi! Lūkas 15:11-32

Mīlot, Tavs Tēvs – Visvarenais Dievs

Intervija ar mācītāju Juri Rubeni

Laikrakstā “Svētdienas Rīts” intervija ar mācītāju Juri Rubeni: Kad vārdi ir beigušies

“Nupat dienasgaismu ieraudzījusi mācītāja Jura Rubeņa grāmata „Ievads kristīgajā meditācijā”(apgāds „Zvaigzne ABC”, 2008). Un, tāpat kā citas Jura Rubeņa grāmatas, tā kuluāros izraisījusi plašas diskusijas. Gan to vidū, kas šo nelielā formāta un apjoma grāmatiņu izlasījuši, bet it sevišķi to vidū, kuri to nav lasījuši, bet kuriem aizdomīgs šķiet pats vārdu salikums „kristīgā meditācija”. Lai noskaidrotu autora domas un iegūtu vairāk informācijas par šo tēmu, aicinājām uz sarunu Rīgas Lutera draudzes mācītāju Juri Rubeni. […] lasīt vairāk…