LELB
Talsu Draudze

Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta (Mat. 5:14)

Draudzes padome 2015. gadā

2015. gada 15. martā ievēlēta jaunā draudzes padome

2015. gada pavasarī – 15. Draudzes kopsapulcē tika ievēlēta Talsu luterāņu draudzes padome. 29. martā jaunievēlētā Draudzes padome devās Draudzes priekšā, lai saņemtu svētību kalpot Dievam un Draudzei.

Mācītājs uzrunājot Padomi un Draudzi, aicināja mācīties lēnprātību un pazemību. Reizēm tas ir pat grūtāk, nekā varam iedomāties. Pazemība ir lieluma mērs, lepnība un sevis paaugstināšana mūs kārdina, būt pazemīgam nozīmē zemu noliekties, jo lielākās dāvanas var saņemt tikai noliecoties!
Mācītājs aicināja Padomi kalpot dedzīgi un ar prieku Dievam un Draudzei!

IEPAZĪSIMIES AR DRAUDZES PADOMI!

__________________________________________
AINĀRS LŪKS – DRAUDZES PRIEKŠNIEKS
KRISTĪNE ŠULCE – DRAUDZES PRIEKŠNIEKA VIETNIECE
RAIMONDS FELŠS – ĒRĢELNIEKS, KORA VADĪTĀJS UN DIRIĢENTS
OSKARS ĶĪVIČS – PĒRMINDERU VECĀKAIS
MODRIS VICINSKIS – PĒRMINDERIS
AGNIS LIEPIŅŠ – EVAŅĢĒLISTS
ANETE ANKMANE – SVĒTDIENAS SKOLAS VADĪTĀJA
EGITA ĶĪVIČA
AIJA VALGELINA
DAINA ŠIMKUNA – DIAKONIJAS VADĪTĀJA
LAURA RAMANE – GRĀMATVEDE
ELĪNA LĀCE – EXODUS IN VENIA VADĪTĀJA
LIENĪTE GŪTMANE
EDUARDS BLUMBAHS
ARVIS LEMBERGS – JAUNIEŠU VADĪTĀJS

ARMANDS ANKMANIS
GINTS LEMBERGS
AGNESE KVIESE – KRISTĪGĀ ĢIMEŅU CENTRA VADĪTĀJA
ZAĻUPE DAILE
INESE OZOLNIECE – KORA “AMENDA” PREZIDENTE
MĀRTIŅŠ ZAĻUPE
KRISTĪNE RIEKSTIŅA
STEPIŅŠ SANDIS

Finanses 2013 un 2014 gads
Finansu_parskats_2013.xlsx
Finansu_parskats_2014.xlsx

Finanšu pārskati
Finansu_parskats_2011.xls
Finansu_parskats_2012.xlsx
Finansu_atskaite_15_18.xls

Draudzes padome 2012. gadā

2012. gada 15. aprīlī Talsu Evaņģēliski luteriskās draudzes padomi ieved amatā!

2012. gada pavasarī – 18. martā Draudzes kopsapulcē tika ievēlēta Talsu luterāņu draudzes jaunā padome.

Gandrīz pēc mēneša, jaunā Draudzes padome devās Draudzes priekšā, lai apliecinātu savu apņemšanos kalpot Dievam un Draudzei.

DSCN1122

Mācītājs uzrunājot Padomi, norādīja, ka Padomei jādarbojas komandā un jāatceras princips “Visi par vienu un viens par visiem!”. Tāpat viņš aicināja, ka katram jākalpo pēc viņa spējām: “Jo, kā mums vienā miesā ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem ir vienāds uzdevums, tāpat mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristū, bet savā starpā visi esam locekļi. Kad nu mums, pēc mums piešķirtās žēlastības, ir dažādas dāvanas, tad lai tās, ja tās ir pravieša spējas, izpaužas saskaņā ar ticības mēru, kalpošanas spējas – kalpošanā, spējas mācīt – mācīšanā; pamācīšanas spējas – pamācīšanā, kas dod no sava, lai to dara vientiesīgi, kas valda, lai dara to rūpīgi, kas strādā žēlsirdības darbu, lai dara to ar prieku. Jūsu mīlestība lai ir neliekuļota. Nīstiet to, kas ļauns, pieķerieties tam, kas labs. Brāļu mīlestība jūsu starpā lai ir sirsnīga. Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā. Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot Tam Kungam, priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūgšanās. Palīdziet svētajiem viņu vajadzībās, centieties parādīt viesmīlību! Svētījiet tos, kas jūs vajā, svētījiet un nenolādiet! Priecājieties ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud.

Turiet vienādu prātu cits pret citu, neesiet iedomīgi, bet sniedziet roku zemajiem! Neliecieties paši gudri esam. Neatmaksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu, domājiet par to, ka varat labu darīt visiem cilvēkiem. Ja iespējams, no savas puses, turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Neatriebieties paši, mīļie, bet atstājiet vietu Dieva dusmībai, jo ir rakstīts: Man pieder atriebšana, Es atmaksāšu, saka Tas Kungs. Bet, ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, paēdini viņu; ja tas cieš slāpes, dod viņam dzert. Tā darīdams, tu uz viņa galvas sakrāsi kvēlojošas ogles. Ļaunums lai tevi neuzvar, bet pats uzvari ļaunu ar labu!

(Apustuļa Pāvila vēstule romiešiem 12.nodaļa no 4.-21.pantam)

DSCN1123

IEPAZĪSIMIES AR DRAUDZES PADOMI!

LARISA BĒRZIŅA
Draudzē no 2008. gada
Kandidēja draudzes padomē pirmo reizi
Līdz šim draudzē kalpojusi kā līdzatkarīgo atbalsta grupiņas vadītāja. Dzied slavēšanas korītī. Nesen uzņēmusies pildīt Draudzes diakonijas vadītājas pienākumus!
Savā kalpošanas laikā padomē vēlas iesaistīties kalpošanā ar cilvēkiem, kuri tikko sākuši meklēt Dievu.

NORMUNDS ARTIS BĒRZIŅŠ
Draudzē no 2002. gada
Kandidēju draudzes padomē trešo reizi – līdz šim draudzē kalpojis lasot Bībeles lasījumus, dežūras pie durvīm, dziedāšana korītī, dalība atbalsta grupā atkarīgajiem cilvēkiem.
Savā kalpošanas laikā padomē vēlas turpināt kalpošanu, censties pēc iespējas vairāk palīdzēt atkarībās nonākušiem cilvēkiem.

JĀNIS ČULKSTENS
Draudzē no 2009. gada
Kandidē draudzes padomē pirmo reizi. Līdz šim draudzē kalpojis kā pērminderis, esmu kalpojis Alfa kursā un piedalījies draudzes rīkotajās talkās.
Savā kalpošanas laikā padomē vēlas piedāvāt savas idejas un ierosinājumus, kuri varētu uzlabot draudzes labsajūtu.

LIENĪTE GĀLIŅA
Draudzē no 2009. gada
Draudzes padomē pirmo reizi (Līdz 2009. gadam bija Usmas ev.lut.draudzes padomē) Līdz šim draudzē kalpojusi dziedot draudzes korī „Amenda” un slavēšanas korītī. Jau vairākus gadus kalpoju Alfā, kur esmu bijusi grupiņas vadītāja, vakara vadītāja un lektore. Esmu lasījusi lekcijas mūsu draudzes dienās. Esmu liecinājusi liecību vakarā, kā arī ņemu dalību mājas grupiņā.

Savā kalpošanas laikā padomē vēlos paveikt – lasīt lekcijas par aktuālām tēmām; vadīt mājas grupiņu; strādāt ar cilvēkiem, kuri ir ceļā pie Dieva; varu ņemt dalību pasākumu plānošanā un organizēšanā; varu atbalstīt lietas, kas saistītas ar diakonijas darbu.

Mans vēlējums draudzei
Dievs ļoti augsti vērtē Savu draudzi, jo Viņš par to samaksāja visaugstāko cenu un vēlas mūs pasargāt no posta, ko rada šķelšanās. Atcerēsimies, ka mums visiem ir viens mērķis, viens Kungs, viens Tēvs, viens Gans, viena miesa, viena cerība, viena ticība, viena kristība un viena mīlestība. Šie faktori bija būtiski apustulim Pāvilam, kad viņš iedegās par savām draudzēm un tie ir būtiski arī mums šodien, tie mūs vieno un tie ir daudz svarīgāki par mūsu personīgajām atšķirībām. Mīlēsim cits citu un rūpēsimies cits par citu, lai mēs pieaugtu gara spēkā!

AGNESE KVIESE
Draudzē no 1998. gada Draudzes padomē trešo reizi
Līdz šim draudzē kalpojusi kā Kristīgā ģimeņu centra vadītāja un devīto gadu Ģimeņu un bērnu attīstības centra „Brīnumiņš” valdes priekšsēdētāja.

Savā kalpošanas laikā padomē vēlas turpināt vadīt KĢC kopā ar tās komandu, sekojot vīzijai, kuru esam uzstādījuši. Strādāt pie aizvien jaunu projektu piesaisti, nodrošinot labvēlīgus apstākļus ikvienai ģimenei un viņu vajadzībām. Esmu gatava palīdzēt attīstīt arī citas struktūras draudzē.

ANDIS ĶĪVIČS
Draudzē no 2005. gada, Draudzes padomē otro reizi
Līdz šim draudzē esmu kalpojis Kā jauniešu vadītājs 2007. – 2010. g.
Kā pērminderis no 2007. g.
Savā kalpošanas laikā padomē vēlos Palīdzēt draudzes padomei būt par paraugu draudzei, lai draudzes padome varētu „iekustināt” lietas draudzē.

Mans vēlējums draudzei
Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, u katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. (1Jņ.4.7.)

OSKARS ĶĪVIČS
Draudzē no 1992. gada Draudzes padomē ceturto reizi
Līdz šim draudzē esmu kalpojis Kā pērminderis un draudzes talku rīkotājs.
Mans vēlējums draudzei
Vairāk pievērsties garīgai kalpošanai, nevis materiālismam.

LĪGA LEJA
Draudzē no 2010. gada Draudzes padomē pirmo reizi
Līdz šim draudzē esmu kalpojusi Kā jauniešu vadītāja.
Savā kalpošanas laikā padomē vēlos ieraudzīt konkrētāku virzienu jauniešu darbam, izveidot to strukturizētāku. Panākt lielāku draudzes vienotību un spēcināt cilvēkos draudzes piederības sajūtu. Kopā ar pārējiem augt ticībā un Dieva izpratnē.

Vēlējums draudzei
Lai mēs ieraudzītu to, ka Dievs patiesi iet mums pa priekšu un mēs sekojam. Gribētos draudzē redzēt patiesāku ticību un to, ka mēs varam viens otram uzticēties. Vēlu, ka mēs spētu būt Dieva Ģimene… un ne tikai tāpēc, ka tas skaisti izklausās.

AGNIS LIEPIŅŠ
Draudzē no 2008. gada Draudzes padomē otro reizi
Līdz šim draudzē kalpojis Draudzes korī, jauniešu koris, Alfas grupiņu vadītājs, Alfas lekciju lektors, evaņģēlists.
Savā kalpošanas laikā padomē es vēlos Ņemot dalību, kopējo plānu realizācijā, motivējot un stiprinot katras draudzes struktūras atbildīgos vadītājus.

AINĀRS LŪKS
Draudzē no 1998. gada Draudzes padomē Piekto reizi Draudzes padomes priekšnieks.
Līdz šim draudzē kalpojis kā pērminderis un draudzes priekšnieks.
Savā kalpošanas laikā padomē vēlos turpināt iesāktos darbus, aktīvi piedalīties draudzes dzīves plānošanā.

Mans vēlējums draudzei
Būt dzīvai draudzei, atrast tādu kalpošanu, kur var likt lietā savas dāvanas.

INESE OZOLNIECE
Draudzē no 1994. gada Draudzes padomē trešo reizi
Līdz šim draudzē esmu kalpojusi kā draudzes kora „Amenda” prezidente no 2008. gada, kora dziedātāja no 1995. gada. revīzijas komisijas locekle.
Savā kalpošanas laikā padomē es vēlos turpināt iesākto darbu korī, muzikālos projektos draudzē. Savu laiku un iespējas izmantošu draudzes struktūru sadarbībai.

GINITA PETROVICA
Draudzē esmu no 2007. gada Draudzes padomē pirmo reizi
Līdz šim draudzē esmu kalpojusi Svētdienas skolā, iesvētes nometnēs Mācītājmuižā.
Savā kalpošanas laikā padomē es vēlos turpināt evaņģelizēt bērnus Kristīgajā ģimeņu centrā, piesaistīt bērnus un vecākus svētdienas skolai, rīkot nometnes bērniem un skolotājiem.

LAURA RAMANE
Draudzē no 1995. gada. Draudzes padomē ceturto reizi
Līdz šim draudzē – Esmu bijusi dāmu komitejas priekšniece. Rūpējos par altārsegu klāšanu saskaņā ar baznīcas liturģisko gadu. No 2010. Gada vedu draudzes grāmatvedības uzskaiti. Līdzdarbojos drēbju kameras darbā.

Savā kalpošanas laikā padomē vēlos turpināt veikt grāmatveža pienākumus. Darboties drēbju kamerā. Piedalīties draudzes dzīves plānošanā.

KRISTĪNE RIEKSTIŅA
Draudzē no 2007. gada, Draudzes padomē otro reizi
Līdz šim draudzē esmu kalpojusi – Draudzes mājas lapas veidošana un aktualizācija; Projekta „Zupas virtuve Talsos” izveides darba grupā;
Kristīgā ģimeņu centra padome 2010. gadā (šobrīd darbību esmu pārtraukusi); Crown Finanšu kursa 6 nedēļu apmācību organizēšana draudzes mazajās grupās 2009. gadā;

Savā kalpošanas laikā padomē vēlos turpināt iesāktos darbus un projektus;
Piedalīties Mācītājmuižas attīstībās un atjaunošanas projektu realizācijā;

Vēlējums draudzei Būt Pilsētai kalnā, kur sajust Dieva tuvumu!

RITA ROSA
Draudzē no 2007. gada Draudzes padomē pirmo reizi
Līdz šim draudzē esmu kalpojusi – dežūras Dievnamā.
Mans vēlējums draudzei
Turpināt tādas pašas aktivitātes! Laipnību, labestību, atsaucību!

BAIBA ROZENTĀLE
Draudzē no 1999. gada draudzes padomē otro reizi
Līdz šim draudzē no 2007. gada kā draudzes sekretāre-lietvede. No 2009. gada kā draudzes kasiere.
Kopš pagājušās vasaras rūpējos par draudzes nama 1.stāva tīrību.
Pagājušajā vasarā sekoju līdzi, lai tiktu sakopts draudzes dārzs un draudzes nama apkārtne.

Savā kalpošanas laikā padomē es vēlos paveikt
Turpināt rūpēties par mūsu draudzes lietvedību un sekot līdzi draudzes finansēm.

KRISTĪNE ŠULCE
Draudzē no 2003. gada Draudzes padomē pirmo reizi
Līdz šim draudzē esmu kalpojusi – Bērnu pieskatīšanas grupā. Alfas kursā.
Savā kalpošanas laikā padomē es vēlos paveikt
Ja mani redz brīvā vietā un, ja es to varētu paveikt, tad ar lielāko prieku. Patreiz pašas mērķi nav.

IVS VALDZERS

Draudzē no 1996. gada draudzes padomē kandidēju pirmo reizi
Līdz šim draudzē esmu kalpojis, atbalstījis draudzes jauniešu sporta aktivitātes, piedalījies talkā, draudzes nometnē.

Savā kalpošanas laikā padomē es vēlos ar savu pieredzi palīdzēt risināt dažādus saimnieciska rakstura jautājumus.

DAILE ZAĻUPE
Draudzē esmu no 2000. gada
Kandidēju draudzes padomē otro reizi
Līdz šim draudzē esmu kalpojusi Zupas virtuvē.

MĀRTIŅŠ ZAĻUPE
Draudzē esmu no 1996. gada Kandidēju draudzes padomē – Pirmo reizi
Līdz šim draudzē esmu kalpojis Kā kora dziedātājs

Savā kalpošanas laikā padomē es vēlos paveikt – Ko Dievs būs novēlējis, to arī centīšos paveikt.

Mans vēlējums draudzei – Ticēt, cerēt, mīlēt.

Draudzes padome 2009. gadā

2009. gada 19. aprīlī amatā ievesta Talsu Evaņģēliski luteriskās draudzes padome!

IMG_1025_(1)

Padome 2009.gada 19.maijā pēc amatā ievešanas dievkalpojuma

2009. gada pavasarī apritēja trīs gadi, kopš tika ievēlēta Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes padome. Tā kā draudzes padomes pilnvaru termiņš ir noteikts uz trīs gadiem, Talsu draudzes kopsapulcē 2009. gada 15. martā pēc dievkalpojuma notika jaunās padomes vēlēšanas. Pirms vēlēšanām Draudzes priekšnieks sniedza īsu atskatu par iepriekšējās padomes darbu, par izvirzītajiem uzdevumiem un to izpildi, savukārt draudzes grāmatvede iepazīstināja ar draudzes finanšu rādītājiem uzsverot ziedojumu nozīmību un 10 tās tiesas samaksu arī ekonomiski grūtajos laikos.

Draudze pirms vēlēšanām tika arī pēdējo reizi iepazīstināta ar 20 padomes locekļu kandidātiem, par kuriem jāizdara izvēle aizklātā balsošanā un jāizvēlas 15 padomes locekļi.

Kopsapulces laikā tika ievēlēta arī revīzijas komisija 3 cilvēku sastāvā – Laura Ramane revīzijas komisijas priekšsēdētāja, Santa Ozoliņa un Andrejs Lenšs.

Pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas, draudzes jaunievēlēta padome tikās savā pirmajā sēdē, kuras laikā tika ievēlēts draudzes padomes priekšsēdētājs, par kuru atkārtoti kļuva Ainārs Lūks. Jaunā padome arī ievēlēja draudzes valdi: Draudzes valdes priekšsēdētājs Ainārs Lūks, vietniece Ilze Mežiņa, Ilze Dzene, Vija Pīlāga un Baiba Rozentāle.

Savus pienākumus jaunievēlētā draudzes padome tā īsti varēja uzsākt pildīt tikai pēc mēneša, kad jaunās padomes sastāvs bija atbilstoši reģistrēts un apstiprināts LELB vadošajās institūcijās un 19.aprīļa dievkalpojumā notika padomes ievešana amatā.

IMG_0978_(1)

 

Draudzes padomes sastāvs: Ainārs Lūks (draudzes padomes priekšnieks), Ilze Mežiņa (draudzes padomes priekšnieka vietniece) Valts Brazovskis, Ilze Dzene, Raimonds Felšs, Gita Japiņa, Jānis Kalācis, Agnese Kviese, Andis Ķīvičs, Ilzīte Lemberga, Agnis Liepiņš, Elīna Mierkalne, Vija Pīlāga, Sandis Prūsis, Roberts Ribuzuls un padomes locekļu kandidāti – Normunds Bērziņš, Ludis Derkevics, Ilze Pumpure, Baiba Rozentāle un Kristīne Riekstiņa. Turpinot iesākto tradīciju, padome tiekas paplašinātā sastāvā – ne tikai 15 padomes locekļi, bet arī 5 padomes locekļu kandidāti un padomes sēdēs ir atvērtas ikvienam!

2010. gadā Draudzes padomes sastāvs ir mainījies – draudzes padomes sastāvā vairs nav – Ilzīte Lemberga, Raimonds Felšs, Ilze Dzene un Ilze Mežiņa. Attiecīgi viņu vietā ir nākuši padomes locekļu kandidāti – Ilze Pumpure, Baiba Rozentāle, Kristīne Riekstiņa.

Padome un valde

Draudzes padome ir draudzes ievēlēta lēmējinstitūcija – balsstiesīgi draudzes locekļi, kuriem draudzē ir laba slava, kuri mīl savu baznīcu un regulāri piedalās dievkalpojumos.

Draudzes padomē ir jābūt pārstāvētām draudzes darba nozarēm. Padomei ir pienākums rūpēties, lai draudzē notiktu dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu, apspriest un izlemt draudzes dzīves jautājumus, rūpēties par draudzes diakonijas un misijas darbu, mūzikas dzīvi, bērnu un jauniešu darbu un citām draudzes darba nozarēm, rūpēties, lai draudzes darbība atbilstu LELB mērķiem un uzdevumiem, pārvaldīt un apsaimniekot draudzes nekustamo īpašumu atbilstoši LELB Satversmes 3.nodaļas prasībām, noteikt draudzes īpašumu lietošanas un pārvaldīšanas kārtību, apstiprināt draudzes budžetu un gada pārskatu, noteikt ikgadējos ziedojumus un ziedojumus īpašām vajadzībām draudzei.

Lai sekmīgi varētu īstenoties garīgais un praktiskais darbs ir nepieciešami aktīvi, zinoši un darboties griboši cilvēki. Draudzes padome aicina katru draudzes locekli (arī topošo) pēc viņa iespējām tiešām aktīvi līdzdarboties kādā no mūsu draudzes darbības jomām.

Draudzē darbojas:

 • draudzē kalpo mācītājs Māris Ludviks, evaņģēlists Agnis Liepiņš
 • draudzes padome, draudzes priekšnieks Ainārs Lūks – 19 cilvēki
 • draudzes valde – 7 cilvēki; draudzes revīzijas komisija – 3 cilvēki
 • diakonija – 17 cilvēki, vadītāja Larisa Bērziņa
 • svētdienas skola– 12 cilvēki, vadītāja Daina Šimkuna
 • ĢBAC „ Brīnumiņš” – vadītāja Agnese Kviese
 • jauniešu grupa – 15 cilvēki, vadītāja Egita Ķīviča
 • draudzes koris „ Amenda” – 45 cilvēki, diriģenti Raimonds Felšs, Linda Vicinska, kora prezidente Inese Ozolniece
 • ansambis „ Sanctus” – 5 cilvēki, vadītāja Vija Ivanovska
 • ansamblis „ Exodus in Venia” – 3 cilvēki, vadītāja Elīna Lāce
 • draudzes pērminderi – 6 cilvēki, pērminderu vecākais Oskars Ķīvičs
 • drēbju kamera – 10 cilvēki, vadītāji Valdis Veidulis, Laura Ramane